Zásady ochrany osobných údajov

Internetová stránka : www.hokovce.eu
Prevádzkovateľ služby : Obecný Úrad Hokovce
Kontakty : Hokovce 151, 935 84
Tel./Fax.: 00421 36 749 14 39 | obec@hokovce.eu

Ďakujeme Vám, že ste navštívili našu webovú stránku. Obecný Úrad Hokovce rešpektuje Vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Obecný Úrad Hokovce je zodpovedná za spracovanie Vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku . Pracujeme len s tými osobnými údajmi, ktoré nám Vy poskytnete, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie našich služieb. Zhromažďujeme len tie údaje, ktoré vyplývajú zo Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predmetom spracovaných údajov sú výlučne : meno, priezvisko a adresa poštová alebo e-mailová , prípadne telefónne číslo dotknutej osoby. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe a sme schopní na základe týchto informácií fyzickú osobu identifikovať. Ubezpečujem Vás, že sme prijali všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, ako :

- Prijímame všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov
- Prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby Obecného Úradu Hokovce
- Všetci oprávnení zamestnanci, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať zásady ochrany osobných údajov
- Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré od Vás získavame a spracovávame.
- Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli.
- Obecný Úrad Hokovce nebude nikdy zdieľať Vaše osobné údaje so žiadnou spoločnosťou .
- Vaše údaje môžeme poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon.